Our Fall 2023 Team

  • Michelle Chung – Producer, Artist
  • Gavin Orok – Founder, External Reviewer
  • Ningya Shen – Upper Year Advisor
  • Arushi Sapra  – Upper Year Advisor
  • Caitlin Kwan – Upper Year Advisor
  • Grace Feng – Upper Year Advisor
  • Marcus Chan – Upper Year Advisor
  • Andrew Au – Writer
  • Bryan Chen – Writer
  • Ishan Shastri – Writer
  • Lisa Wei – Artist
  • MingMing Zhang – Artist
  • Juliet Wang – Artist
  • Aicha Ghidaoui – Character Artist

Our Winter 2023 Team

 • Arushi Sapra  – Director
 • Caitlin Kwan  – Director
 • Ava Pun – Upper Year Advisor
 • Gavin Orok – Founder, External Reviewer
 • Grace Feng –  Upper Year Advisor
 • Marcus Chan –  Upper Year Advisor
 • Bryan Chen – Writer
 • Ishan Shastri – Writer
 • Aicha Ghidaoui – Artist
 • Bernice Xiao –  Artist
 • Chunxin Zheng –  Artist
 • Isabella Scott – Artist
 • Juliet Wang  – Artist
 • Nicole Liu – Artist
 • Michelle Zhou – Artist, Character Artist

Our Fall 2022 Team

 • Arushi Sapra  – Director
 • Caitlin Kwan  – Director
 • Ava Pun – Upper Year Advisor
 • Gavin Orok – Founder, External Reviewer
 • Grace Feng –  Writer, Upper Year Advisor
 • Marcus Chan –  Writer, Upper Year Advisor
 • Aicha Ghidaoui – Artist
 • Alyssa Baksh – Artist
 • Isabella Scott – Artist
 • Jenny Zhang  – Artist
 • Lisa Wei – Artist
 • Winnie Phung – Artist

Our Spring 2022 Team

 • Grace Feng – Director
 • Marcus Chan – Director
 • Ava Pun – Upper Year Advisor
 • Gavin Orok – Founder, External Reviewer
 • Caitlin Kwan – Writer
 • Shriya Kulkani – Writer
 • Juliet Wang – Artist
 • Lisa Wei – Artist
 • Aicha Ghidaoui – Artist
 • Alexandra Wang – Artist

Our Winter 2022 Team

 • Grace Feng – Director
 • Marcus Chan – Director
 • Ava Pun – Upper Year Advisor
 • Gavin Orok – Founder, Upper Year Advisor
 • Caitlin Kwan – Writer
 • Jia Feng Yu – Writer
 • Clara Xi – Writer, Artist
 • Juliet Wang – Artist
 • Lisa Wei – Artist
 • Winnie Phung – Artist

Our Fall 2021 Team

 • Ava Pun – Director
 • Grace Feng – Director
 • Gavin Orok – Founder, Upper Year Advisor
 • Alyssa Baksh – Artist
 • Harshita Pahwa – Artist
 • Lisa Wei – Artist
 • Netra Mali – Artist
 • Winnie Phung – Artist
 • Caitlin Kwan – Writer
 • Jia Feng Yu – Writer
 • Marcus Chan – Writer
 • Yang Zhong – Writer

Our Spring 2021 Team

 • Ava Pun – Director, Writer, Artist
 • Gavin Orok – Founder, Director, Writer
 • Caitlin Kwan – Writer
 • Marcus Chan – Writer
 • Clara Xi – Writer, Artist
 • Grace Feng – Writer, Artist
 • Amy Zhu – Artist

Our Winter 2021 Team

 • Ava Pun – Director, Writer
 • Richard Yi – Writer
 • Alvina Cheng – Artist
 • Alyssa Baksh – Artist
 • Isabella Scott – Artist
 • Grace Feng – Artist

Our Fall 2020 Team

 • Gavin Orok – Founder, Director, Writer
 • Clara Xi – Writer
 • Alvina Cheng – Artist
 • Alyssa Baksh – Artist
 • Ava Pun – Artist
 • Isabella Scott – Artist

Our Spring 2020 Team

 • Gavin Orok – Founder, Director, Writer
 • Alvina Cheng – Artist
 • Arman Alam – Artist
 • Ava Pun – Artist
 • Isabella Scott – Artist
 • Nicole Seyler – Artist